Reklamacje i Zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY:

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@styrnet.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Wszystkie towary oferowane Państwu w serwisie www.pak-ex.pl to produkty oryginalne, zakupione od licencjonowanych hurtowników, importerów, dystrybutorów lub producentów. Niektóre produkty sprzedawane są bez opakowań foliowych, co nie podważa ich oryginalności. Reklamacje dotyczące oryginalności produktów po ich otwarciu nie są uwzględniane.
W przypadku uznania reklamacji wpłatę przekazujemy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

SZCZEGÓŁY REKLAMACJI:

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć do klienta będącego konsumentem rzecz sprzedaną wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta , jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Jeżeli rzecz ma wadę, konsument może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz na rzecz wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży rzeczy w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy. W takim przypadku koszt dostarczenia pokrywa sprzedawca.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na rzecz wolną od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy. Jeżeli konsument żądał wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6. W przypadku rzeczy, która była oznaczona przez sprzedawcę jako używana, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od wydania rzeczy konsumentowi.

7. Wszelkie reklamacje związane z rzeczą lub realizacją umowy sprzedaży, konsument może kierować np. w formie pisemnej na adres sprzedawcy lub mailowej.

8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez konsumenta.

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

ADRES DO REKLAMACJI

STYRNET.PL Damian Mangold
Dzięcieliny 24
04-745 Warszawa

Odbiór towaru:

Przed przyjęciem paczki mogą Państwo sprawdzić z zewnątrz, czy nie jest ona w jakiś sposób uszkodzona. Jeżeli stwierdzą Państwo zewnętrzne oznaki uszkodzenia paczki lub jej otwarcia nie muszą jej Państwo przyjmować od dostawcy. Jako powód odmowy przyjęcia paczki należy podać informację, że widoczne są zewnętrzne uszkodzenia paczki.

Po odbiorze paczki:

Po przyjęciu paczki mogą Państwo w obecności dostawcy otworzyć paczkę i jeżeli coś się nie zgadza lub towar jest uszkodzony można zażądać od dostawcy spisania protokołu reklamacji. Dostawca powinien posiadać wzór formularza reklamacji przy sobie. Jeżeli nie sprawdzą Państwo paczki przy kurierze może być ciężko wykazać, że towar przyszedł fizycznie uszkodzony.

Szczegóły zwrotów:

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta będącego konsumentem. 3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy do klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania z powrotem rzeczy lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 6. Jeżeli klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu. 8. W wypadku odstąpienia klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 9. Jeśli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykłym trybie odesłana pocztą, sprzedawca informuje klienta o kosztach zwrotu rzeczy. 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14 dni

ADRES DO ZWROTU:

STYRNET.PL Damian Mangold
Dzięcieliny 24
04-745 Warszawa

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA kupujący

Reklamacje w przypadku opóźnień paczek w usłudze Pocztex48 i Pocztex24

Zgodnie z aktualnym załącznikiem do regulaminu Pocztexu z dnia 6 sierpnia 2018 r., dostępnym na stronie www.pocztex.pl w zakładce "regulamin Pocztex":

§ 18

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do odbioru w punkcie odbioru lub punkcie partnerskim (dla przesyłek nadanych w serwisie Ekspres 24 oraz Kurier 48), nastąpiło:

4) trzeciego albo czwartego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w serwisie Ekspres 24, z wyłączeniem przesyłek niestandardowych, oraz w serwisie Kurier Bezpośredni,

5) czwartego albo piątego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w serwisie Kurier 48.

6) piątego albo szóstego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w serwisie Kurier 48 oraz Ekspres 24 dla przesyłek niestandardowych.

-------------------------------------
Powodem dopłaty do przesyłki jest fakt, że paczka z kilkoma produktami jest paczką gabarytową i niestandardową. Definicja przesyłki niestandardowej brzmi - \"Towary owinięte jedynie tekturą, folią (w tym folią rozciągliwą stretch) lub pianką.\"
-------------------------------------
Reklamacje w przypadku opóźnień paczek w usłudze DHL
DHL odpowiada za szkodę powstałą na wskutek zwłoki w doręczeniu przesyłki. W przypadku usługi DHL PARCEL 9 i DHL PARCEL 12 (usługi dodatkowo płatne) płatnikowi za usługę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% opłaty podstawowej. W przypadku pozostałych usług przewozu (w tym standardowych przesyłek) przysługuje odszkodowanie do wysokości równowartości 50% opłaty podstawowej za transport, wynikającej z Cennika aktualnego w dniu nadania przesyłki lub umowy zawartej z DHL o ile zwłoka trwała dłużej niż jeden dzień.

Nasze certyfikaty

Posiadamy  certyfikaty:

 

 

 

                               

                                   STYRNET.PL - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

 

         

Sonda

W jaki sposób dowiedziałeś /aś się o naszym sklepie ?

Copyright © 2018 PAK-EX

Sklep internetowy Shoper.pl

   KONTAKT: 531-121-121  
 
Sklep internetowy Shoper.pl